How to Make Yummy Yoghurt Fruits Salad

Yoghurt Fruits Salad.

You can cook Yoghurt Fruits Salad using 5 ingredients and 3 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Yoghurt Fruits Salad

  1. You need 4 cups of Fresh grave.
  2. It’s 4 of Green apple.
  3. It’s to taste of Sugar.
  4. It’s 1 bottle of Vanilla yoghurt.
  5. It’s 1 bottle of Strawberry yoghurt.

Yoghurt Fruits Salad instructions

  1. Wadannan sune kayan hadina.
  2. Dafarko na wanke apple dina da inibina na yanka apple din qanana na zuba a container saina zuba inibin akai da sugar.
  3. Sannan na zuba yogurts dina akai duka flavor guda 2 vanillah da strawberry nasa qanqara sannan na juya wannan two combination akwai dadi..

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *